NOW CONTACT US @ (0261) 2515354 , 76220 05354 || www.ssvmsurat.com SCIENCE ADMISSION FORM-2020-21
SCHOOL VIDEO
ACHIEVEMENTS

Latest News

ÒÒ ÜëI²ÛëæëÞí ÜíÌëå Öëõ É\±ëõ..
Âëßë ÞÜÀÞõ ÕHë ÒÜíÌ<Ó Àèí±õ Èí±õ... ÓÓ

ÒÒ Çëáëõ ±ëÉõ Àëõ´À Þë ãVÜÖÞð_ ÀëßHë ÚÞí±õ... ÓÓ

Teacher Blog
Student Blog