The Founders Message

x[mxe`elte fjtbtu

åëâëÞëõ µ¼õå ÚëâÀëõÞõ Î@Ö ±ßíçëõ ÚÖëääëÞð_ ÞèÙ Õß_Öð ÖõÞí ±_Øß çÜëÝõáí ±Õëß åìÀÖÞõ ±ëõâÂí ÖõÞõ ÝëõBÝ ìØåë ±ëÕäí ±õÉ Èõ. ÚëâÀ åð_ Èõ? ±õ Àèõäð_ çßâ Èõ Õß_Öð ÚëâÀ åð_ ÚÞí åÀõ Èõ Öõ ìØåëÜë_ ÀëÜ Àßäë×í å@ÝÖë±ëõÞõ çëÀëß Àßí åÀëÝ Èõ. ±Þõ ±ë×í É ±õäë áZë çðÔí ÕèëõîÇäë ÜëËõ ±ëÕHëí åëâëÜë_ ìÞß_Öß åöZëìHëÀ ±Þõ çè åöZëìHëÀ ÕþT²ìkë±ëõÞð_ ±ëÝëõÉÞ ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. áë´Î ãVÀá èëõÝ, VÕëõÀÞ ¹ãBáå èëõÝ, ÕþõßHëëÃðw ìÞìÖ ÀßäëÞë èëõÝ Àõ ìäìäÔ ÖëáíÜ ìåìÚßëõÞð_ ±ëÝëõÉÞ ×Öð_ èëõÝ, Õþäëç ÃëõÌäëÖë èëõÝ Ö×ë ìäìäÔ ìäæÝëõÞë Õëß_ÃÖ ìÞWHëë_ÖëõÞõ åëâëÜë_ ±ëÜ_ìhëÖ ÀßäëÞë èëõÝ, µIçäëõÞí µÉäHëí ×Öí èëõÝ, ìäìäÔ ±ë_Öß åëâëÀíÝ Àõ åëâëÀíÝ VÕÔëýÜë_ çèÛëÃí ×äëÞð_ èëõÝ Àõ ÕÈí äöìäKÝÕñHëý ÕþT²ìkë èëõÝ ±ë çäý ±ëÝëõÉÞ ÕëÈâÞëõ ±õÀÜëhë µ¼õå ÚëâÀÞí ÛíÖßÜë_ È\ÕëÝõáí çðæðMÖ åã@ÖÞõ µ½Ãß Àßí ÖõÞõ µÍäë ÜëËõ ±ëÀëå Õðw ÕëÍäëÞëõ ߏëëõ Èõ.

ÒÒlí åëßØë ìäzëÜ_ìØßÓÓ åëâëÞõ ÜâÖëõ äëáí±ëõÞëõ ç_ÕñHëý çèÝëõÃ, ìåZëÀÞí çFÉÖë ±Þõ äÇÞÚKÔÖë ÖõÜÉ ìäzë×a±ëõÞëõ ÕþÃìÖ ÜëËõÞëõ µIçëè åëâëÞõ Þäð_ çÉýÞ ÀßäëÞí ÕþõßHëë ±Þõ Úâ Õðw_ ÕëÍõ Èõ. Úç, ±ëÜ É çëö çë×õ Üâí ÚëâÀÞë lõWÌ ÛìäWÝÞð_ CëÍÖß Àßí åÀí±õ ±õäí ´rßÞõ ±PÝ×ýÞë...

±ëÛëß..
lí åëßØë ìäzëÜ_ìØß ÜõÞõÉÜõLË

åëâëÞëõ ç_Øõå

çäëßÞë çëõÞõßí ÖõÉ Õñ_ÉÝí {ëÀâìÚ_Øð ÉõÜ CëÍíÛß {âèâÖëõ èíßëõ ÚÞí ½Ý, ±õÜ çñ{, ìÞWÌë ±Þõ ÕìßlÜÞë ÕþÀëå äÍõ Àëõ´ÕHë áë_Úõ Ãëâõ Öõ½õÜÝ ÚÞíÞõ çÜëÉ Õß ÕëõÖëÞëõ ÕþÛëä Õë×ßõ Èõ.

±ëÕHëí lí åëßØë ìäzëÜ_ìØß åëâë ÕHë çÉýÞÖIäÞð_ ±ìäßÖ äèõÖð_ {ßb_ Èõ. ±õËáõ É Ò विधाधनम् सर्वधनम् प्रदानम् Ó åëâëÜë_ ØßõÀ ìäzë×a±ëõÞëõ çäë*Ãí ìäÀëç ×ëÝ ±Þõ ìäzëwÕí ÔÞ ¦ëßë çÜëÉÜë_ ÕëõÖëÞí ±ëÃäí ±ëõâ µÛí Àßí ±õÀ ç_VÀëßí ÜëÞä ÖßíÀõ çÜëÉÞõ ÕþëMÖ ×ëÝ ±õäë µ¼õå çë×õ èoÜõåë ±ëÃâ èëõÝ Èõ ±Þõ ÖõÜë_ ±ëÕ çäý äëáíìÜhëëõÞëõ çë× çèÀëß ÜâÖëõ ߏëëõ Èõ. Öõ ÚØá åëâë Õìßäëß ±ëÕÞë õ±ëÛëßí ßèõåõ.