Leader Message

ÕËõá åöá½ÚõÞ Éõ.

åëâë, ìåZëÀ, ìäzë×a ±Þõ äëáí ±õ ±õÀÚí½Þë ÕñßÀ Èõ. ÉõÞõ KÝëÞÜë_ ßëÂí ÜõÞõÉÜõLË ¦ëßë ìäzë×aÞë ìäÀëç ±×õý åëâëÜë_ ìäìäÔ ÕþÀëßÞí VÕÔëý±ëõ, çõìÜÞëßëõ, ÕßíZëë±ëõ ±Þõ ÀëßìÀØa ìäæÝÀ ìØåëÜë_ èoÜõåë ±õÀ ÍÃáð_ ±ëÃâ ÛÝðý Èõ ±Þõ ±ë ÛÃíß× ÀëÝýÜë_ åëâë ÕìßäëßÞõ äëáí Ö×ë ìäzë×a±ëõÞëõ Éõ çèÀëß ÜâÖëõ ߏëëõ Èõ. ÖõÞõ åëâë Õìßäëß ±ëäÀëßõ Èõ. åëâëÞð_ ÀëÜ Üëhë ÛHëÖß ÞèÙ ÕHë çë×õ çë×õ ìäzë×a CëÍÖß ÀßäëÞð_ Èõ ±Þõ ØõåÞõ, çÜëÉÞõ ±õÀ çëßë ÞëÃìßÀ ±ëÕäëÞð_ Èõ.ÕËõá åöá½ÚõÞ Éõ.(µÕëÇëÝý ÜëKÝìÜÀ ±Þõ µ.Üë. ìäÛëÃ)

ìäQÕáÚõÞ äßëÍäëâë

ìÞØëõýæ ÚëâÀÞõ ´rßÞí ÕþìÖÀòìÖ ÜëÞäëÜë_ ±ëäõ Èõ. ±ë äëÖ IÝëßõ É çë×ýýÀ ×ëÝ FÝëßõ ÚëâÀ ÕþÀòìÖ ÕþõÜ åíÂõ, ±ëØß ±Þõ ÜèõÞÖ åíÂõ, ÜØØ ÀßäëÞð_ åíÂõ, çLÜëÞ åíÂõ ±Þõ ±õ ßíÖõ É ÚëâÀÞë °ä_Ö ÀëßìÀØaÞð_ CëÍÖß ×ëÝ ±Þõ ±ëäë CëÍÖß ÖßÎ ÕþÝëHë ±õ É ±Üëßëõ KÝõÝ..ìäQÕáÚõÞ äßëÍäëâëµÕëÇëÝý - ÚëáÛäÞ ìäÛëÃ

ÕËõá ìÞÖáÚõÞ

±ë V²ãWËÜë_ ÉLÜÖë ØßõÀ ÚëâÀÜë_ ±Þ_Ö ZëÜÖë±ëõ Èõ. ÖõÞõ ÕñHëý ßíÖõ Âíáääë Õë_ ±Þõ ç_VÀòìÖÞí ±ë_ Ú_Þõ Éwßí Èõ. ÚëâÀëõÞõ åöZëìHëÀ, ÀëöËð_ìÚÀ, çëÜë°À ±Þõ ±ëKÝëãIÜÀ äëÖëäßHë ±Õa ÚëâÀëõÜë_ Õþë×ìÜÀ ìåZëHëÞë ÕëÝëwÕ ÜõCëÔÞðæí ß_à Õñßäë ±Üëßí åëâëÞë ÖÜëÜ ìäÛëÃÞë ìåZëÀëõ çÖÖ ÕþÝIÞåíá ßèõ Èõ. ÚëâÀëõÞõ ÕëõÖëÞí ½ÖÞõ ±ëõâÂÖë Ö×ë ÕëõÖëÞë Õß ÕþÛðIä ÕþëMÖ ÀßÖë åíÂääð_ ±Þõ çëÇí ÀõâäHëí ±ëÕäí ±õ É ±Üëßëõ KÝõÝ Èõ. ÕËõá ìÞÖáÚõÞ (µÕëÇëÝý Õþë×ìÜÀ ìäÛëÃ)